Thứ Tư, 12 tháng 6, 2013

Lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia

@ nguontinviet.com


- Chính phủ sẽ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia. Bộ Công an đóng vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.Với tỷ lệ tán thành là 89,76%, sáng 12/6, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, chống khủng bố.


Trước khi thông qua luật, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua điều 12 và điều 30 của dự thảo luật này.khủng bố, Bộ Công an,
Ảnh: Minh Thăng

Với 431 ĐB tán thành (chiếm 87,15%), điều 12 quy định về Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố đã được thông qua.


Điều 12 quy định: Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ Công an là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia và có cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách.


Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh. Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Công an cấp tỉnh là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố cấp tỉnh và có đơn vị tham mưu, giúp việc.


Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của bộ, ngành.


Ngoài ra, Quốc hội cũng biểu quyết thông qua điều 30 của dự thảo luật này, quy định về các biện pháp chống khủng bố.


Cẩm Quyên

Đăng ký: Bản tin Thời Sự

Nguồn tin

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Nguồn Tin Cập Nhật

Đời Sống & Sức Khỏe

Phổ Biến

Blog Archive